A B I


Sissejuhatus | Lihtotsing | Täpsem otsing | Otsingu täpsustamine | Otsitulemused | Registrid | MARC-otsing
Minu kaust |
Salvestamine/printimine/e-post | RSS uudisvood – otsingute salvestamine | Statistika


Sissejuhatus

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) sisaldab jooksva ja retrospektiivse rahvusbibliograafia andmestikku. Andmebaasi eesmärk on tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja säilituseksemplari seadusest eesti väljaannete riiklik bibliograafiline registreerimine. Registreeritakse Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.

Andmebaasi lehele on koondatud lisaks otsivõimalustele mitmesugused varem koostatud rahvusbibliograafia nimestikud ja rahvusbibliograafia koostamisega seotud alusdokumendid.

Andmebaasi täiendatakse uute ilmunud väljaannete andmetega vähemalt kord nädalas.

Lihtotsing

Lihtotsing võimaldab otsida sõna, sõnaosa või sõnaühendit autorite, pealkirjade, ilmumisandmete, märkuste ja märksõnade hulgast.

Otsitulemust saab täpsustada enne ja pärast otsingu tegemist. Selleks tuleb klikata otsikasti kõrval toodud lingil Täpsusta otsingut.

Täpsem otsing

Täpsem otsing võimaldab kombineeritud otsingut erinevate tunnuste järgi korraga kuni kolmelt väljalt, sidudes need loogikaoperaatoritega ja , või ja välja arvatud . Määrata saab ka otsisõna ja otsitavate väljade omavahelisi seoseid.
Otsingu täpsustamiseks mõeldud tingimusi on kolm:

Otsilause moodustamisel on võimalik otsisõnale vaste leidmiseks määrata sobiv andmebaasi register:

NÄIDE 1. Kui soovitakse leida kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud ärkamisaega käsitlevad raamatud, siis valime esimese otsirea tingimuseks Kirjastaja ning teise otsirea tingimuseks Märksõna .

Otsingu täpsustamine

Otsitulemust saab piirata enne ja pärast otsingu tegemist. Selleks klikka lingil Täpsusta otsingut.

Täpsustada saab järgmiste tunnuste alusel (mitme valiku tegemiseks tuleb hoida all CTRL-klahvi):


Aasta järgi piirates saab määrata ajavahemiku, mille jooksul ilmunud väljaannete kirjeid soovitakse leida. Ajaline piiritlemine toimub aasta täpsusega. Selleks tuleb esimesse kasti sisestada soovitud perioodi algusaasta ja teise kasti lõpuaasta.

NÄIDE 2. Selleks et leida korraga kõik 2017. a. ilmunud ingliskeelsed ajalehed ja ajakirjad , tuleb:

Otsitulemused

Tulemusena esitatakse lühikirjed väljaannete kohta alfabeetiliselt autor/pealkiri järgi. Kirjed sisaldavad lingitavat pealkirja, viiteid väljaande andmetele e-kataloogis ESTER ja e-ressursi puhul ka veebilinki. Väljaande pealkirjal klikates avatakse täiskirje.
Otsitulemust on võimalik sorteerida autori, pealkirja, kronoloogia, pöördkronoloogia, relevantsuse (lihtotsing) ja MARC-väljade (MARC-otsing) järgi.

Registrid

Registriotsingu lehel kuvatakse tulemuseks read, mis näitavad vastavast registrist leitud nimesid, pealkirju, märksõnu jne koos sulgudes toodud esinemissagedusega.

Peale registri real klikkamist avatakse otsitulemus täpsema otsingu lehel. Sealt on soovi korral võimalik liikuda tagasi registriotsingusse või jätkata sama otsingut, seades sobivad täpsustamise tingimused.

MARC-otsing

MARC-otsing võimaldab kombineeritud otsingut erinevate tunnuste järgi korraga kuni kolmelt MARC-vormingu väljalt, sidudes need loogikaoperaatoritega ja , või ja välja arvatud .

Otsida saab MARC-väljade tähiste, indikaatorite, alamväljatähiste ning juhtväljade ja markeri (LDR) positsioonide järgi.

Vaikimisi otsitakse MARC-välja algusest (kaasa arvatud alamvälja tähis). Sisalduvust väljal saab otsida protsendimärgi abiga (nt "%kala"). MARC püsipikkusväljadelt: LEADER, 008, 006 ja 007 saab otsida positsiooni järgi, kui sisestada üks alakriips "_" iga positsiooni kohta.

NÄIDE:
MARC LEADERi positsioonilt 07 väärtuse ’i’ otsimiseks tuleb sisestada seitse alakriipsu ja i (nt. _______i). NB! MARC Leaderis algab arvestus nullist.

Otsitulemus kuvatakse vaikimisi lühikirjetena, vaadet saab muuta klikates kastikesel Näita MARC välju .
Kirjed on vaikimisi järjestatud autor-pealkirja järgi. Sorteerida saab ka autori, pealkirja, kronoloogia, pöördkronoloogia, MARC-vaates ka MARC väljade järgi.

Minu kaust

ERB võimaldab leitud kirjed salvestada Minu kausta .

Kausta sisu pikemaajaliseks säilitamiseks tuleb ERB-sse sisse logida. Sisselogimata kasutaja poolt Minu kausta salvestatud kirjed kustuvad seansi lõppedes automaatselt.

Otsitulemuste lehel on kirjete kausta lisamiseks kaks võimalust:

Pärast salvestamist näidatakse Minu kausta juures sulgudes salvestatud kirjete arvu. Kausta saab lisada kuni 3500 kirjet.

Klikates andmebaasi ülemisel ribal linki Minu kaust , avaneb kausta salvestatud kirjete loetelu. Kausta salvestatud kirjeid on võimalik sorteerida autori, pealkirja, kronoloogia, pöördkronoloogia järgi. Kirjeidsaab piirata, kui vajutada lingile Filtreeri kirjed .

Salvestatud kirjeid on võimalik kaustast eemaldada kas ükshaaval, klikates lingil Kustuta kaustast, või lehekülje kaupa, klikates lingil Eemalda kõik sellel lehel . Kausta tühjendab klikk nupul Kustuta kõik.

Salvestatud kirjeid saab vaadata kas lühikirje, täiskirje või MARC-kirjena.

Salvestamine/printimine/e-post

Otsitulemustena leitud kirjeid saab salvestada/printida/e-postiga saata ühekaupa või kogu kausta sisu korraga.
Täiskirje kuvas ja MINU KAUSTAS on selleks vastavad ikoonid. Seansi jooksul valitud kirjete printimine, salvestamine ja e-postile saatmine toimub MINU KAUSTA kaudu.
Vormingutena on võimalik valida lühikirjed , MARC - kirjed ja täiskirjed .


Klikates soovitud tegevuse ikoonil, avatakse uus brauseri aken, mille kaudu toimub kirjete salvestamine ja printimine.

RSS uudisvood – otsingute salvestamine

Uudisvoo tellimiseks tuleb pärast soovitud otsingu tegemist klikata otsikasti ette tekkinud RSS nupul, misjärel avaneb uus aken, kus saab valida sobiva uudisvoo tellimise vahendi. Kui andmebaasi on lisatud otsingule vastavaid uusi kirjeid, saadetakse need automaatselt tellija uudisvoo rakendusse. Klikates uudisena esitatud lühikirjes väljaande pealkirjale, avatakse antud väljaande täiskirje ERBi keskkonnas.

NB! Google Chrome'is RSS uudisvoo paremaks vaatamiseks soovitame arvutisse paigaldada Chrome'i laienduse. Vt: https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd

Statistika

Statistika annab ülevaadet andmebaasis olevatest kirjetest, kus omavahel on kombineeritud kindel statistiline grupp, laadid ning ilmumisaastad.

Andmed esitatakse järgmiste risttabelitena:

Tabelites toodud arvud on esitatud aktiivsete linkidena, millele klikates avaneb vastav kirjete loend.

Kõik tabelid on allalaaditavad (.xls).

Vaikimisi koostatakse tabelid jooksva aasta kohta. Erandiks on kirjastuste, ilmumiskohtade ja trükikodade tabelid, kus kasutajal tuleb tabeli komponendid suure andmemahu tõttu ise määratleda. Tabelite koostamiseks tuleb valida otsikastist soovitud otsitunnus – ilmumiskoha, kirjastuse või trükikoja nimi. Otsitunnuse leidmiseks piisab hiirklõpsust otsikastis ja kasutajale kuvatakse esimesed leitud nimed tähestikloendis. Täpsema tulemuse saamiseks võib sisestada kas otsitava esimese(d) tähe(d) või kogu nime.
Võimalik on valida mitu ilmumiskohta/kirjastust/trükikoda – selleks tuleb sobilikel otsitunnustel lihtsalt klikata. Tabelisse saab lisada erinevaid nimesid sõltumata nende paiknemisest tähestikus.

Märkus! Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu statistikaga. Tabelid peegeldavad ERB-s registreeritud väljaannete kirjeid ja neisse sisestatud andmeid. Seetõttu võib esineda mõningaid ebatäpsusi, millest palume kindlasti teada anda aadressil erb@nlib.ee .
Ametliku trükitoodangu statistika kohta saab andmeid Eesti Statistikaameti väljaannetest Kultuur ja Eesti Statistika aastaraamat ning Statistikaameti koduleheküljelt http://www.stat.ee/ .